Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Ładowanie

Polityka prywatności

Serwisy w ramach domeny: kopalnia.pl (zwane dalej „Serwisami”) są współadministrowane przez:

 1. Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6830003427, wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000,00 zł - kapitał zakładowy pokryty w całości, REGON: 000041683,
 2. Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030908, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831480313, wysokość kapitału zakładowego: 810 000,00 złotych, REGON: 351197769,
 3. Kopalnię Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095741, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831705025, wysokość kapitału zakładowego: 470 000,00 złotych, REGON: 351428631,

-        zwanych dalej łącznie „Współadministratorami”.

Współadministratorzy na bieżąco aktualizują informacje zawarte w Serwisach, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisów. Jednocześnie Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisów bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisach ponosi sam Użytkownik. Współadministratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisów.

Współadministratorzy nie udzielają żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisach, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisów. Współadministratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisów lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisów. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisów, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisach ponosi Użytkownik. Współadministratorom przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisach, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisów ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisów, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich lub praw z rejestracji znaków towarowych należących do któregokolwiek spośród Współadministratorów lub osób trzecich. Żaden z elementów wchodzących w skład część Serwisów nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej zgody Współadministratorów.

Serwisy oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. Korzystanie z Serwisów jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe.

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwisy wykorzystują pliki cookies w celu właściwego funkcjonowania Serwisów oraz rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez Serwisy pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają ułatwiać korzystanie z Serwisu. Ponadto, pliki tego rodzaju mogą być wykorzystywane również w celach statystycznych oraz reklamowych.

Serwisy wykorzystują pliki cookies o charakterze technicznym, niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Pliki te mogą być udostępniane osobom trzecim odpowiedzialnym za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w tym w szczególności twórcom Serwisów (SoftCOM spółka jawna, Piotr Szuba, Tomasz Wierzbowski,  GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp.k., Move Closer Sp. z o.o., HAVAS Warsaw Sp. z o.o.).

Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Serwisy wykorzystują oraz umożliwiają korzystanie z plików cookies w celach statystycznych oraz reklamowych, w tym również przekazują zapisane dane podmiotom trzecim (Google Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grzegórzecka 21, 31 – 532 Kraków, Polska, Hotjar Limited z siedzibą pod adresem Dragonara Business Centre, 5TH Floor, Dragonara Road, Paceville, St. Julians STJ 3141, Malta).

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze, poprzez wyrażenie lub odmowę wyrażenia zgody na obsługę plików cookies, z chwilą otwarcia któregokolwiek z Serwisów. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik wyrażający zgodę na obsługę cookies może dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam w swoim koncie Google. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych w ramach usług świadczonych przez Google Ireland Limited określone są na stronie pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ .

Zasady zbierania oraz przetwarzania danych w ramach usług świadczonych przez Facebook, Ireland Limted określone są na stronie pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy.

Zasady zbierania oraz przetwarzania danych w ramach usług świadczonych przez Benhauer Sp. z o.o. określone są na stronie pod adresem https://www.salesmanago.pl/marketing-automation/terms.htm

Zasady zbierania oraz przetwarzania danych w ramach usług świadczonych przez Hotjar Limited określone są na stronie pod adresem https://www.hotjar.com/privacy/

Wyłączenie wszystkich plików cookies, w tym cookies technicznych, niezbędnych do funkcjonowania Serwisów, może uniemożliwiać korzystanie z wybranego Serwisu.

  

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do korzystania z Serwisów, z wyłączeniem danych przetwarzanych w związku założeniem konta w Serwisie, zakupem towarów lub usług za pośrednictwem Serwisu, wysłaniem zapytania oraz zapisaniem się na newsletter. Stosowne klauzule informacyjne w zakresie oznaczonym powyżej zawarte są w odpowiednich regulaminach i przekazywane Użytkownikowi przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie.
 2. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania z Serwisów są Współadministratorzy.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Współadmnistratorów wspólny Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl.
 4. Dane osobowe, w szczególności adres IP, dane geolokalizacyjne, identyfikatory urządzeń mobilnych, oraz dane zwarte w plikach cookies, przekazane w związku z podjętą przez Panią/ Pana aktywnością w Serwisie, będą przetwarzane w oparciu o:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Prawidłowe działanie Serwisów (dane zawarte w plikach cookies o charakterze technicznym)

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dane niezbędne do korzystania z Serwisów)

Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda Użytkownika)

Monitorowanie i analiza aktywności klientów Serwisu  

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda Użytkownika)

Ustalanie, dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń,  obrona przed roszczeniami) 

 1. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Współadministratorów, podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną Serwisów, a także podmioty wykonujące na rzecz Współadministratorów czynności w zakresie działań promocyjno-marketingowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, w tym usługi w zakresie pozycjonowania strony internetowej, a ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:
  1. do czasu zakończenia danej sesji – w przypadku danych osobowych zawartych w plikach cookies technicznych,
  2. do czasu wniesienia przez Panią / Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,
  3. do chwili cofnięcia udzielonej zgody, przy czym ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. przez okres nie dłuższy niż 800 dni od udzielenia zgody, o ile zgoda nie zostanie cofnięta wcześniej – w przypadku danych osobowych zawartych w plikach cookies przetwarzanych w celach innych niż wskazane w lit. a),
  5. przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wykonywania przysługujących Pani/Panu praw, o których mowa w powyższych ustępach, wobec każdego ze Współadministratorów, bez ograniczeń.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów.
 7. W toku przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.