Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Ładowanie

Regulamin sprzedaży usług oferowanych przez Kopalnię Soli „Wieliczka”

§1 
Przedmiot Regulaminu  

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do sprzedaży Biletów na zwiedzanie Trasy Turystycznej i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Trasy Górniczej lub Tężni Solankowej, a także usług powiązanych z powyższymi, dokonywanych:  

a) on-line, na stronie,
b) w Automatach biletowych, zlokalizowanych na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”,
c) w Kasach, zlokalizowanych na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”.  

 1. Sprzedawcą Biletów jest Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6830003427, wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000 zł - kapitał zakładowy pokryty w całości, REGON: 000041683, e-mail: sekretariat.sa@kopalnia.pl, tel.  12 278 71 11, zwana dalej „KSW S.A.” 

§2
Definicje

 1. Automat biletowy - automatyczne urządzenie (rodzaj automatu sprzedającego) służące do sprzedaży Biletów na zwiedzanie, umieszczone na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”. 
 2. Bilet dokument ewidencji zwiedzających, stanowiący potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, upoważniający do rozpoczęcia zwiedzania lub skorzystania z określonej usługi. 
 3. Bilet na zwiedzanie – Bilet uprawniający do rozpoczęcia zwiedzania Trasy Turystycznej, Trasy Górniczej lub Tężni Solankowej. 
 4. Bilet na zwiedzanie on-line – Bilet na zwiedzanie zakupiony za pośrednictwem Systemu. 
 5. Kasa – stacjonarny punkt obsługi, w którym Kupujący ma możliwość zakupu Biletu. 
 6. Konsument – Kupujący (osoba fizyczna), zawierający Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 7. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży. 
 8. Numer zamówienia – unikatowy kod zawierający informacje o numerze systemowym transakcji, datę oraz godzinę zwiedzania, nadawany przez System. Wygenerowanie Numeru zamówienia i realizacja płatności za transakcję jest jednoznaczna z nabyciem Biletu.   
 9. Operator - Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śdmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000095741, wysokość kapitału zakładowego: 470 000 zł, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6831705025, REGON: 351428631, zajmująca się na zlecenie KSW S.A. organizacją ruchu turystycznego w Kopalni Soli „Wieliczka”. 
 10. System – program komputerowy umożliwiający zawieranie Umów Sprzedaży on-line, udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.bilety.kopalnia.pl. 
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotycząca sprzedaży Biletów lub Voucherów. 
 12. Umowa Sprzedaży on-line – Umowa Sprzedaży, zawierana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Systemu (przez Internet), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 
 13. Voucher - dokument potwierdzający dokonanie płatności, który w określonym terminie podlega wymianie na Bilet. 

§3
Zasady ogólne sprzedaży Biletów na zwiedzanie

 1. Bilety na zwiedzanie można zakupić on-line, na stronie www.bilety.kopalnia.pl, oraz, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 11 – 13:  

1) na Trasę Turystyczną - w Kasach zlokalizowanych przy ul. Daniłowicza 10 lub Automatach biletowych zlokalizowanych przy wejściu do Tężni Solankowej oraz przy wejściu na teren Kopalni Soli „Wieliczka”, naprzeciwko szybu Daniłowicz,
2) na Trasę Górniczą – w Kasach zlokalizowanych na terenie Szybu Regis przy Placu Kościuszki 9 lub Automatach biletowych zlokalizowanych przy wejściu do Tężni Solankowej oraz przy wejściu na teren Kopalni Soli „Wieliczka”, naprzeciwko szybu Daniłowicz,
3) do Tężni Solankowej – w Automatach biletowych zlokalizowanych przy wejściu do Tężni Solankowej oraz przy wejściu na teren Kopalni Soli „Wieliczka”, naprzeciwko szybu Daniłowicz.  

 1. Rodzaje dostępnych Biletów na zwiedzanie, wraz z określeniem osób uprawnionych do zakupu Biletu na zwiedzanie innego niż Bilet normalny oraz cenami Biletów, określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. Zakup Biletu na zwiedzanie jest równoznaczny z akceptacją przez Kupującego „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej”, dostępnego w Kasach oraz na stronie www.kopalnia.pl, a także ze zobowiązaniem Kupującego do zapoznania z jego postanowieniami wszystkich zwiedzających, dla których dokonano zakupu Biletów na zwiedzanie. 
 3. Dokonując zakupu Biletu na zwiedzanie, Kupujący wybiera konkretny dzień i godzinę zwiedzania (w przypadku Tężni Solankowej – tylko dzień) oraz język zwiedzania (w przypadku zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej). Grupy zorganizowane posługujące się językiem innym niż język polski, zobowiązane są do zakupu Biletów na zwiedzanie w języku obcym. 
 4. Zakup Biletu na zwiedzanie Trasy Turystycznej możliwy jest wyłącznie w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim lub włoskim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. 
 5. Zakup Biletu na zwiedzanie Trasy Górniczej możliwy jest wyłącznie w języku polskim lub angielskim, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. 
 6. W przypadku grup zorganizowanych, istnieje możliwość zakupu Biletu na zwiedzanie w innym języku niż wskazane w ust. 5 lub ust. 6. W tym celu, przedstawiciel grupy winien skorzystać z formularza rezerwacji dostępnego w Systemie dla zarejestrowanych użytkowników. Zwiedzanie w wybranym języku będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem istnienia możliwości organizacyjnych w tym zakresie po stronie Operatora. KSW S.A. nie gwarantuje dostępności usługi zwiedzania w językach innych niż wskazane w ust. 5.  
 7. Z przyczyn organizacyjnych oraz bezpieczeństwa, liczba miejsc dostępnych w turach jest ograniczona do 35 osób w turze na Trasie Turystycznej oraz 20 osób w turze na Trasie Górniczej. KSW S.A. oraz Operator zobowiązują się dołożyć najwyższej staranności, w celu wykonania usługi zwiedzania w terminie wybranym przez Kupującego przy zakupie Biletu. 
 8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności za Bilety na zwiedzanie. Płatności w Kasach można dokonać gotówką (akceptowany jest wyłącznie złoty polski), kartą płatniczą lub BLIK.   
 9. Zakup Biletu na zwiedzanie w Kasie możliwy jest wyłącznie w dniu zwiedzania, pod warunkiem dostępności miejsc niewykupionych za pośrednictwem Systemu lub Automatów biletowych. 
 10. Zakup pakietów na zwiedzanie Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej możliwy jest wyłącznie w Kasach wskazanych w ust. 1. Pakiet może obejmować zwiedzanie w języku polskim lub w języku angielskim i może być wykorzystany wyłącznie w dniu zakupu lub w dniu następnym, w którym oferowana będzie usługa zwiedzania danej Trasy. Po upływie wskazanego terminu, niewykorzystany pakiet traci ważność. 
 11. Pakiet na zwiedzanie Trasy Turystycznej albo Trasy Górniczej i Tężni Solankowej możliwy jest w Kasach wskazanych w ust. 1 lub w Systemie. Pakiet może  być wykorzystany wyłącznie w dniu zakupu, w godzinie wskazanej na Bilecie na zwiedzanie (w zakresie zwiedzania Trasy Turystycznej albo Trasy Górniczej) oraz w godzinach wejścia na teren Tężni Solankowej. Po upływie wskazanego terminu, niewykorzystany pakiet traci ważność. 
 12. Zakup Biletu na zwiedzanie z Kartą Dużej Rodziny lub Biletu na zwiedzanie Tężni Solankowej dla Wieliczan możliwy jest wyłącznie w Kasach. 
 13. W przypadku zamknięcia przez KSW S.A. Tężni Solankowej, bieg terminu ważności zakupionego karnetu ulega zawieszeniu na okres, w którym Tężnia Solankowa była niedostępna dla zwiedzających.  
 14. W przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie innego rodzaju niż Bilet normalny, Operator, działając w imieniu KSW S.A., nie później niż z chwilą rozpoczęcia zwiedzania (dotyczy zwiedzania wyrobisk Kopalni) lub do chwili zakończenia zwiedzania (dotyczy Tężni Solankowej), ma prawo poprosić zwiedzającego o okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie zakupu Biletu w cenie niższej. W przypadku braku takiego dokumentu, Operator ma prawo odmówić wstępu do wyrobisk podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka”, żądając dokonania dopłaty do Biletu normalnego, lub zażądać opuszczenia przez zwiedzającego Tężni Solankowej. 
 15. Osoby zamierzające uczestniczyć w zwiedzaniu Trasy turystycznej w części przeznaczonej dla zwiedzających mających trudności z poruszaniem się powinny dokonać wcześniejszej rezerwacji drogą e-mail na adres rezerwacja@kopalnia.pl. Rezerwacja zostanie dokonana w miarę dostępności miejsc. KSW S.A. nie gwarantuje dostępności usługi. Odbioru Biletu oraz płatności należy dokonać w dniu zwiedzania w kasie, nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem zwiedzania.  

§4
Zasady sprzedaży Biletów na zwiedzanie dla grup zorganizowanych
 

 1. W przypadku zamiaru zakupu Biletów na zwiedzanie dla grupy zorganizowanej, Kupujący, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, jest zobowiązany do zakupu co najmniej 20 Biletów w przypadku zakupu Biletów na zwiedzanie Trasy Turystycznej, lub conajmniej 10 Biletóww przypadku zakupu Biletów na zwiedzanie Trasy Górniczej. Do puli zakupionych Biletów nie wlicza się darmowego Biletu dla pilota/opiekuna grupy oraz darmowych Biletów kontrolnych dla dzieci do 4 roku życia. 
 2. W przypadku zamiaru zakupu Biletów na zwiedzanie dla grup szkolnych, Kupujący jest zobowiązany do zakupu co najmniej 20 Biletów szkolnych – w przypadku zakupu Biletów na zwiedzanie Trasy Turystycznej, lub co najmniej 10 Biletów szkolnych – w przypadku zakupu Biletów na zwiedzanie Trasy Górniczej. 
 3. W przypadku Biletów na zwiedzanie dla grup szkolnych, do puli zakupionych Biletów nie wlicza się opiekunów, w liczbie nie większej niż jeden opiekun na każde rozpoczęte 10 osób dokonujących zakupu Biletów. Opiekunowie zobowiązani są do pobrania darmowego biletu kontrolnego.  
 4. Zakup mniejszej liczby Biletów dla grupy zorganizowanej niż określony w ust. 1 i 2 nie jest możliwy. W takim przypadku Kupujący winien dokonać zakupu Biletów na zwiedzanie indywidualne. 
 5. W przypadku zwiększenia się liczby osób w grupie, dla której dokonano zakupu Biletów na zwiedzanie, Kupujący ma możliwość dokupienia dodatkowych Biletów w Kasie w dniu zwiedzania, jednakże nie więcej niż do maksymalnej liczby osób w grupie, określonej w § 3 ust. 8. 
 6. W przypadku braku wolnych terminów w Systemie, przedstawiciel grupy może skontaktować się bezpośrednio z działem rezerwacji pod adresem e-mail: rezerwacja@kopalnia.pl (Trasa Turystyczna) lub trasa.gornicza@kopalnia.pl (Trasa Górnicza). Z uwagi na dużą liczbę zapytań czas oczekiwania na odpowiedz może przekraczać 3 dni robocze. Rezerwacja Biletów na zwiedzanie grupowych zostanie dokonana wyłącznie w przypadku istnienia możliwości organizacyjnych po stronie KSW S.A. oraz Operatora. 
 7. Grupy nieposiadające wcześniej zakupionych Biletów na zwiedzanie mogą zgłosić się w dniu zwiedzania do biura rezerwacji przy ul. Daniłowicza 10, w celu założenia rezerwacji. Możliwość organizacji zwiedzania dla takiej grupy będzie zależała od istnienia możliwości organizacyjnych po stronie KSW S.A. oraz Operatora. KSW S.A. nie gwarantuje dostępności usługi zwiedzania dla grup nieposiadających wcześniej zakupionych Biletów na zwiedzanie. 
 8. Grupy, które posiadają już zakupione Bilety na zwiedzanie, a chcące zmienić termin zwiedzania, mogą to zrobić tylko poprzez kontakt e-mail z działem rezerwacji odpowiednio Trasy Turystycznej: rezerwacja@kopalnia.pl lub Trasy Górniczej: trasa.gornicza@kopalnia.pl. Zmian takich można dokonać tylko w obrębie danego sezonu cennikowego i nie później niż na 48 godzin przed godziną zwiedzania, a proponowany nowy termin zwiedzania może przypadać nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zmiany. Zmiana terminu na wybrany przez Kupującego będzie zależna od możliwości organizacyjnych po stronie KSW S.A. oraz Operatora. KSW S.A. nie gwarantuje dostępności usługi zwiedzania w terminie wskazanym w wiadomości e-mail. Zmiany w powyższy sposób można dokonać tylko raz.  

§5
Zasady sprzedaży Biletów na zwiedzanie on-line oraz w Automatach biletowych 
 

 1. Sprzedaż Biletów na zwiedzanie on-line realizowana jest w Systemie za pośrednictwem strony www.bilety.kopalnia.pl 
 2. Kupujący może dokonać zakupu Biletów na zwiedzanie on-line wyłącznie po akceptacji „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz tężni solankowej” oraz niniejszego Regulaminu. 
 3. Kupujący może dokonać zakupu Biletu na zwiedzanie on-line lub w Automacie biletowym na określoną godzinę w danym dniu, dostępnym dla zwiedzających nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą zwiedzania oraz nie później niż na:  

1) 1 godzinę przed terminem zwiedzania – w przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie Trasy Turystycznej lub na Trasy Górniczej dla turysty indywidualnego,
2) 48 godzin przed terminem zwiedzania – w przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie Trasy Turystycznej lub na Trasy Górniczej dla grupy zorganizowanej lub grupy szkolnej,
3) nie później niż do godziny ostatniego wejścia na teren Tężni Solankowej – w przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie Tężni Solankowej.  

 1. Kupujący ma możliwość zakupu Biletów na zwiedzanie on-line:  

1) po rejestracji konta w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną,
2) bez rejestracji konta w Serwisie.  

 1. W celu zakupu Biletu na zwiedzanie on-line Kupujący winien: 

1) wejść na stronę www.bilety.kopalnia.pl,
2) wybrać opcję „Bilety indywidualne” albo „Bilety grupowe”,
3) wybrać trasę, datę, godzinę oraz język zwiedzania spośród dostępnych (w przypadku Biletów na zwiedzanie Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej),
4) wybrać rodzaj Biletu, który Kupujący chce zakupić,
5) wybrać kraj, z którego pochodzi zwiedzający oraz podać kod rabatowy albo numer Vouchera – jeśli Kupujący wyraża zgodę na podanie kraju pochodzenia lub posiada kod rabatowy albo ważny Voucher,
6) w przypadku zakupu po rejestracji konta – zalogować się na swoje konto, 
7) w przypadku zakupu bez rejestracji – podać niezbędne dane osobowe, tj. co najmniej adres e-mail, na który zostanie przesłany Bilet na zwiedzanie on-line oraz język kontaktu, a także imię i nazwisko – w przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie Trasy Górniczej,
8) w przypadku żądania wystawienia faktury – podać również inne niezbędne dane osobowe, w tym imię i nazwisko, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, również firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
9) zaakceptować Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz niniejszy Regulamin, 
10) zaakceptować oświadczenie zawierające żądanie wykonania usługi zwiedzania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy zakupu dokonuje Konsument, a wybrany termin zwiedzania przypada przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy,  
11) dokonać płatności za zakupione Bilety za pośrednictwem operatora szybkich płatności PayU (za wyjątkiem przypadku wymiany Vouchera).  

 1. Po dokonaniu płatności lub wskazaniu numeru Vouchera i podaniu niezbędnych danych, Kupujący automatycznie otrzymuje zakupiony Bilet na zwiedzanie on-line na adres e-mail podany przy rejestracji konta lub przy dokonywaniu zakupu. Otrzymanie Biletu na zwiedzanie on-line, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży on-line. 
 2. W celu zakupu Biletu na zwiedzanie w Automacie biletowym, Kupujący winien:  

1) wybrać Bilet na zwiedzanie który chce zakupić,
2) wybrać trasę, datę, godzinę oraz język zwiedzania spośród dostępnych (w przypadku Biletów na zwiedzanie Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej),
3) wybrać rodzaj Biletu, który Kupujący chce zakupić,
4) wybrać kraj, z którego pochodzi zwiedzający oraz podać kod rabatowy albo numer Vouchera – jeśli Kupujący wyraża zgodę na podanie kraju pochodzenia lub posiada kod rabatowy albo ważny Voucher,
5) w przypadku zakupu Biletu na zwiedzanie Trasy Górniczej – podać imię i nazwisko,
6) w przypadku żądania wystawienia faktury – podać również inne niezbędne dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie przesłana faktura, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, również firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
7) dokonać płatności za zakupione Bilety za pośrednictwem operatora szybkich płatności Fiserv Polska S.A.  

 1. Po dokonaniu płatności lub wskazaniu numeru Vouchera i podaniu niezbędnych danych, Kupujący otrzymuje zakupiony w Automacie biletowym Bilet na zwiedzanie w formie papierowego wydruku.
 2. Dokonując zakupu Biletu na zwiedzanie w Automacie biletowym Kupujący akceptuje Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej oraz niniejszy Regulamin. Z treścią ww. Regulaminów można zapoznać się w Kasach lub na stronie internetowej na stronie www.kopalnia.pl w zakładce Regulaminy.  

§6
Zasady sprzedaży Voucherów
 

 1. Kupujący ma możliwość zakupu Vouchera, uprawniającego do wymiany na:  

1) Bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej,
2) Bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej.  

 1. Zakupu Vouchera można dokonać w Kasach, w Automatach Biletowych lub za pośrednictwem Systemu. 
 2. W celu zakupu Vouchera na zwiedzanie Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej za pośrednictwem Systemu, Kupujący winien:  

1) wejść na stronę www.bilety.kopalnia.pl,
2) wybrać opcję „Bilety indywidualne”, 
3) wybrać opcję „Kup Voucher”, 
4) wybrać rodzaj Vouchera, który Kupujący chce zakupić, 
5) podać kod rabatowy – jeśli Kupujący posiada kod rabatowy, 
6) w przypadku zakupu po rejestracji konta – zalogować się na swoje konto, 
7) w przypadku zakupu bez rejestracji – podać co najmniej adres e-mail, na który zostanie przesłany Voucher oraz język kontaktu, a w przypadku żądania wystawienia faktury – również inne dane, w tym imię i nazwisko, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą również firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 
8) zaakceptować Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz niniejszy Regulamin,  
9) dokonać płatności za zakupiony Voucher za pośrednictwem operatora szybkich płatności PayU (z wyjątkiem przypadku wymiany Vouchera). 

 1. Kupujący automatycznie otrzymuje zakupiony za pośrednictwem Systemu Voucher na adres e-mail podany przy rejestracji konta lub przy dokonywaniu zakupu. Otrzymanie Vouchera, stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży on-line. 
 2. W celu zakupu Vouchera w Automacie biletowym, Kupujący winien:  

1) wybrać opcję „Bilety indywidualne”, 
2) wybrać opcję „Kup Voucher”, 
3) wybrać rodzaj Vouchera, który Kupujący chce zakupić, 
4) podać kod rabatowy – jeśli Kupujący posiada kod rabatowy, 
5) w przypadku żądania wystawienia faktury – podać niezbędne dane osobowe, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który zostanie przesłana faktura, a w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, również firmę, numer identyfikacji podatkowej oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, 
6) dokonać płatności za zakupiony Voucher za pośrednictwem operatora szybkich płatności Fiserv Polska S.A. 

 1. W przypadku zakupu Vouchera w Automacie biletowym lub w Kasie Kupujący otrzymuje Voucher w formie papierowego wydruku. 
 2. Zakupiony Voucher można wymienić na Bilet:  

1) za pośrednictwem Systemu, podając przy zakupie numer Vouchera,
2) w Automatach biletowych, podając przy zakupie numer Vouchera,
3) w Kasie przy ul. Daniłowicza 10 w Wieliczce, w przypadku Vouchera na zwiedzanie Trasy Turystycznej (wyłącznie w dniu zwiedzania),
4) w Kasie przy Placu Kościuszki 9 w Wieliczce, w przypadku Vouchera na zwiedzanie Trasy Górniczej (wyłącznie w dniu zwiedzania).  

 1. Voucher podlega wymianie na Bilet na zwiedzanie nie później niż do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher. Po upływie wskazanego terminu, Voucher traci ważność.  

§7
Zasady sprzedaży usług dodatkowych
 

 1. Istnieje możliwość wykupienia przez zwiedzającego Biletu umożliwiającego skorzystanie z następujących usług dodatkowych:  

1) przejazd windą panoramiczną w komorze „Staszic”, 
2) imienny wybór przewodnika na zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej, 
3) usługa zjazdu lub wyjazdu windą w szybie Daniłowicz. 

 1. Zakup Biletu na przejazd windą panoramiczną w komorze „Staszic” możliwy jest wyłącznie w czasie zwiedzania Trasy Turystycznej, w Kasie zlokalizowanej w pobliżu windy, pod warunkiem dostępności tej usługi w danym dniu. Z przyczyn organizacyjnych KSW S.A. nie gwarantuje dostępności powyższej usługi. 
 2. Skorzystanie z usługi imiennego wyboru przewodnika możliwe jest wyłącznie dla grupy zorganizowanej i wymaga uprzedniej rezerwacji, poprzez przesłanie po dokonaniu zakupu Biletu wiadomości e-mail na adres rezerwcja@kopalnia.pl, zawierającej imię i nazwisko wybranego przewodnika oraz Numer zamówienia. Wybrany przewodnik zostanie przydzielony do grupy wyłącznie w przypadku jego dostępności w terminie zwiedzania. Dokonanie płatności za skorzystanie z usługi imiennego wyboru przewodnika możliwe jest wyłącznie w Kasach, przed rozpoczęciem zwiedzania, 
 3. Zakup Biletu na usługę zjazdu windą w szybie Daniłowicz do wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” możliwy jest wyłącznie w Kasach zlokalizowanych przy ul. Daniłowicza 10, bezpośrednio przed rozpoczęciem zwiedzania (w szczególności w przypadku, gdy trasa zwiedzania jest indywidualnie ustalona z Kupującym), pod warunkiem istnienia możliwości organizacyjnych po stronie KSW S.A. oraz Operatora w tym zakresie. O dostępności usługi decyduje każdorazowo dyspozytor kopalni. KSW S.A. nie gwarantuje dostępności powyższej usługi. 
 4. Zakup Biletu na usługę wyjazdu windą w szybie Daniłowicz z wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” na powierzchnię możliwy jest na żądanie Kupującego, zgłoszone najpóźniej w trakcie zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej, jeżeli Kupujący nie chce uczestniczyć w zwiedzaniu wybranej Trasy w całości oraz pod warunkiem istnienia możliwości organizacyjnych po stronie KSW S.A. i Operatora. Kupujący jest zobowiązany do dokonania opłaty za Bilet na ww. usługę w Kasach zlokalizowanych przy ul. Daniłowicza 10, nie później niż z chwilą wyjazdu na powierzchnię. W przypadku skrócenia Trasy zwiedzania na żądanie Kupującego, Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części ceny Biletu na zwiedzanie. 
 5. Postanowienia ust. 4 i ust. 5 nie dotyczą zwiedzających mających trudności z poruszaniem się, dokonujących rezerwacji zwiedzania na zasadach określonych w § 3 ust. 15, oraz zwiedzających Trasę Górniczą w całości, dla których usługa zjazdu oraz wyjazdu wliczona jest w cenę zakupionego Biletu na zwiedzanie. 
 6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą wyjazdu na powierzchnię przez zwiedzających uczestniczących w zwiedzaniu Trasy Turystycznej w całości, dla których usługa wyjazdu jest wliczona w cenę zakupionego Biletu na zwiedzanie.  

§8
Zasady dokonywania płatności on-line oraz płatności w Automacie biletowym 
 

 1. Płatności za Bilety na zwiedzanie on-line lub Vouchery kupowane za pośrednictwem Systemu obsługiwane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 7792308495, o kapitale zakładowym w wysokości 4 944 000 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. 
 2. Dokonując płatności za Bilet na zwiedzanie on-line lub Voucher kupowany za pośrednictwem Systemu, Kupujący akceptuje Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU, dostępny na stronie pod adresem https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/04/Regulamin-pojedynczej-transakcji-p%C5%82atniczej-PayU_2021_04.pdf. 
 3. Płatności należy dokonać w ciągu 20 minut od rezerwacji Biletu na zwiedzanie on-line lub Voucheru. W przypadku braku płatności w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane. 
 4. Płatności on-line można dokonać kartą płatniczą, e-przelewem, BLIK lub Masterpass. 
 5. Płatności w Automacie biletowym dokonywane są za pośrednictwem Fiserv Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061293, posiadającą numer NIP: 5260210429, o kapitale zakładowym: 123 609 300 zł w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP8/2013. 
 6. Płatności w Automacie biletowym można dokonać wyłącznie kartą płatniczą lub BLIK, bezpośrednio po wyborze Biletu na zwiedzanie lub Vouchera. 
 7. KSW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu płatności z przyczyn od niej niezależnych, w tym ze względów bezpieczeństwa, jak również za ryzyko kursowe, w przypadku gdy waluta rozliczeniowa jest inna niż złoty polski (PLN). 

§9
Prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży 

 1. Zawierając Umowę Sprzedaży, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 2. Kupujący nie jest uprawniony do zakupu Biletów w celu ich dalszej odsprzedaży, w tym w szczególności do odsprzedaży z zyskiem, o czym mowa w art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. KSW S.A. zastrzega sobie prawo zgłaszania podejrzeń tego rodzaju działań uprawnionym organom ścigania. 
 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie zawartej Umowy Sprzedaży:  

1) osobiście, w punkcie informacyjnym przy ul. Daniłowicza 10, 
2) w formie pisemnej, na adres Operatora, 
3) za pośrednictwem e-mail: na adres reklamacje@kopalnia.pl,
4) z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego w Systemie.  

 1. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dane umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację (adres e-mail lub adres kontaktowy), opis okoliczności, których dotyczy reklamacja, w tym Numer zamówienia lub inne dane umożliwiające ustalenie transakcji, której dotyczy reklamacja, oraz żądanie z którym występuje składający reklamację. Operator ma prawo żądania dodatkowych wyjaśnień, jeśli te będą konieczne dla wyjaśnienia sprawy i udzielenia odpowiedzi. 
 2. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail, w zależności od danych przekazanych przez składającego reklamację. 
 3. Postanowienia ust. 3 – 5 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Kupującego w zakresie rękojmi za wady wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 4. KSW S.A. oświadcza, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku negatywnego rozpoznania reklamacji złożonej przez Konsumenta. 

§10
Odstąpienie od Umowy sprzedaży on-line

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży on-line, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje nie dłużej niż do chwili przystąpienia przez Operatora do realizacji usługi zwiedzania, tj.:  

1) do momentu rezerwacji przewodnika dla wybranej tury, co następuje na 24 godziny przed terminem zwiedzania określonym na Bilecie na zwiedzanie on-line (dotyczy zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej),
2) do godziny ostatniego wejścia na teren Tężni Solankowej w dniu wybranym przez Konsumenta, jednakże nie później niż do momentu rozpoczęcia zwiedzania Tężni Solankowej (w przypadku zakupu karnetów – do momentu rozpoczęcia zwiedzania w ramach pierwszego wejścia; dotyczy zwiedzania Tężni Solankowej).  

 1. Konsument może odstąpić od umowy określonej w ust. 1, składając KSW S.A. oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka lub na adres e-mail online@kopalnia.pl przed jego upływem. KSW S.A. niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. 
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży on-line, KSW S.A. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, na rachunek, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. Pouczenie o prawie Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 
 4. W przypadku rezygnacji ze zwiedzania w zarezerwowanym terminie Kupujący winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Operatora za pośrednictwem formularza kontaktowego w Systemie, na adres e-mail online@kopalnia.pl lub telefonicznie na numer 12 278 74 08, również w przypadku, gdy nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. 
 5. Kupującemu, niebędącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży on-line. 
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku zakupu Biletu lub Vouchera w Kasie lub w Automacie biletowym. 

§11
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 

 1. Współadministratorami Pani/Pana Danych osobowych przetwarzanych w związku ze sprzedażą Biletów oraz Voucherów są:  

1) Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka,
2Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, 32 – 020 Wieliczka.  

 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Współadmnistratorów wspólny Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod.sa@kopalnia.pl. 
 2. Dane osobowe przetwarzane będą  w oparciu o: 

Cel przetwarzania danych 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i udzielenie odpowiedzi, zapewnienie obsługi płatniczej oraz wykonanie umowy 

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) 

Potwierdzenie uprawnień do zakupu Biletu innego niż Bilet normalny 

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda Kupującego) 
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) 

Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) 

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego 

Rejestracja uczestników zwiedzania Trasy Górniczej  

art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - identyfikacja osób zwiedzających Trasę Górniczą w celu  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku) 

Monitorowanie i analiza aktywności Kupujących za pośrednictwem Systemu, w tym na potrzeby informowania ich o niezakończonych transakcjach (dotyczy wyłącznie Kupujących w Systemie zapisanych jednocześnie na newsletter Kopalni) oraz dla potrzeb statystycznych i marketingowych    

art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda Kupującego) 

Obsługa procesu reklamacji 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) 

Ustalanie, dochodzenie roszczeń oraz podejmowanie działań w związku z procesem windykacji należności, obrona przed roszczeniami 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń,  obrona przed roszczeniami)  

 

 1. Odbiorcami Pani / Pana Danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Współadministratorów, podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną Systemu oraz usługi prawne lub marketingowe, a ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
 2. Pani/ Pana Dane osobowe będą przechowane:  

1) przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy, 
2) do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,
3) do chwili cofnięcia udzielonej zgody, przy czym ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4) przez okres, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 1. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:  

1) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, 
2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
3) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. 
 2. Ma Pani/Pan prawo do wykonywania przysługujących Pani/Panu praw, o których mowa w powyższych ustępach, wobec każdego ze Współadministratorów, bez ograniczeń. 
 3. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia lub wykonania Umowy sprzedaży. 
 4. W toku przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

§12
Postanowienia końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, „Regulaminie zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oraz Tężni Solankowej” lub „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną”, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Kasach w formie papierowej, a także, z możliwością pobrania przez Kupującego, na stronie www.kopalnia.pl, w zakładce Regulaminy. 
 3. KSW S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zmiana wchodzi w życie z dniem zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.kopalnia.pl i dotyczy wyłącznie Umów sprzedaży zawieranych po tej dacie. 
 4. Niniejszy Regulamin nie wyklucza zawarcia Umowy sprzedaży z Kupującym na innych zasadach, indywidualnie z nim uzgodnionych. 
 5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 roku. 

 

Załączniki: 

 1. Cennik usług turystycznych Kopalni Soli „Wieliczka”  i Muzeum Żup Krakowskich w ramach Trasy Turystycznej, Trasy Górniczej oraz Tężni Solankowej, 
 2. Pouczenie o prawie Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 

 

Załącznik nr 1
Cennik usług turystycznych Kopalni Soli „Wieliczka” i Muzeum Żup Krakowskich w ramach Trasy Turystycznej, Trasy Górniczej oraz Tężni Solankowej 

 

Definicje: 

Sezon niski – od 1 stycznia do 28 kwietnia 2023 roku oraz 2 października do 31 grudnia 2023 roku 

Sezon wysoki– od 29 kwietnia do 1 października 2023 roku 

 

TRASA TURYSTYCZNA

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” – zwiedzanie w języku polskim dla turystów indywidualnych

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

82 zł

92 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

72 zł

82 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami

72 zł

82 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

62 zł

72 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet rodzinny

238 zł

270 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych.

Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny

57,4 zł

64,4 zł

Przysługuje osobom uprawnionym do nabycia Biletu normalnego za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów z Kartą Dużej Rodziny

50,4 zł

57,4 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej wraz z Kartą Dużej Rodziny oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia wraz z Kartą Dużej Rodziny.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami z Kartą Dużej Rodziny

50,4 zł

57,4 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnością po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością) za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży z Kartą Dużej Rodziny

43,4 zł

50,4 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia wraz z Kartą Dużej Rodziny.

 

 

Bilet kontrolny dla dzieci do 4 r. ż.

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

 

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” – zwiedzanie w języku obcym dla turystów indywidualnych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

116 zł

126 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

106 zł

116 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami

106 zł

116 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

96 zł

106 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet rodzinny

347 zł

379 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych.

Bilet kontrolny dla dzieci do 4 r. ż.

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

 

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ – zwiedzanie trasy w języku polskim dla turystów indywidualnych oraz pobyt w tężni

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

88 zł

98 zł

Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

76 zł

86 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami

76 zł

86 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).  Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

66 zł

76 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet rodzinny

255 zł

287 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet dla dzieci do 4 r. ż.

4 zł

4 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.  Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

  

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ – zwiedzanie trasy w języku obcym dla turystów indywidualnych oraz pobyt w tężni

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

122 zł

132 zł

Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

110 zł

120 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami

110 zł

120 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).  Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

100 zł

110 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet rodzinny

364 zł

396 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 4 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet dla dzieci do 4 r. ż.

4 zł

4 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.  Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” – zwiedzanie w języku polskim dla grup zorganizowanych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Sezon wysoki

 (cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Bilet normalny

73,8 zł

82,8 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

64,8 zł

73,8 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami

64,8 zł

73,8 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

55,8 zł

64,8 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.  

Bilet kontrolny dla dzieci do 4 r. ż.

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

Bilet dla pilota/ opiekuna grupy

0 zł

0 zł

Przysługuje jednemu pilotowi lub opiekunowi grupy zorganizowanej.

 

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” – zwiedzanie w języku obcym dla grup zorganizowanych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Sezon wysoki

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Bilet normalny

104,4 zł

113,4 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

95,4 zł

104,4 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami

95,4 zł

104,4 zł

Przysługuje osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

86,4 zł

95,4 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 4-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet kontrolny dla dzieci do 4 r. ż.

0 zł

0 zł

Przysługuje dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia.

Bilet dla pilota/ opiekuna grupy

0 zł

0 zł

Przysługuje jednemu pilotowi lub opiekunowi grupy zorganizowanej.

 

TRASA TURYSTYCZNA ORAZ PODZIEMNA EKSPOZYCJA „MUZUEM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA” – zwiedzanie w języku polskim dla grup szkolnych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Sezon wysoki

 (cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Bilet szkolny

37 zł

39 zł

Przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych lub dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej, zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet szkolny dla nauczyciela/ opiekuna

82 zł

92 zł

Przysługuje nauczycielowi/ opiekunowi grupy szkolnej, któremu nie przysługuje bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/ opiekuna.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna

0 zł

0 zł

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna przysługuje 1 nauczycielowi/ opiekunowi na każdą rozpoczętą 10-tkę płatnych biletów dla grupy szkolnej.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego kontrolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Turystycznej.

 

TRASA GÓRNICZA

TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie w języku polskim dla turystów indywidualnych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

82 zł

92 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

72 zł

82 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

62 zł

72 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.  

Bilet rodzinny

238 zł

270 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych.

Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny

57,4 zł

64,4 zł

Przysługuje osobom uprawnionym do nabycia Biletu normalnego za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów z Kartą Dużej Rodziny

50,4 zł

57,4 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej wraz z Kartą Dużej Rodziny oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia wraz z Kartą Dużej Rodziny.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży z Kartą Dużej Rodziny

43,4 zł

50,4 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia wraz z Kartą Dużej Rodziny.

 

TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie w języku obcym dla turystów indywidualnych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

116 zł

126 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

106 zł

116 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

96 zł

106 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.  

Bilet rodzinny

347 zł

379 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych.

 

TRASA GÓRNICZA Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ – zwiedzanie trasy w języku polskim dla turystów indywidualnych oraz pobyt w tężni

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

88 zł

98 zł

Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

76 zł

86 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

66 zł

76 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet rodzinny

255 zł

287 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

 

TRASA GÓRNICZA Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ – zwiedzanie trasy w języku obcym dla turystów indywidualnych oraz pobyt w tężni

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Bilet normalny

122 zł

132 zł

Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

110 zł

120 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

100 zł

110 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet rodzinny

364 zł

396 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych. Pobyt w Tężni Solankowej jest możliwy tylko w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

 

TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie w języku polskim dla grup zorganizowanych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

 

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Sezon wysoki

 

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Bilet normalny

73,8 zł

82,8 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

64,8 zł

73,8 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

55,8 zł

64,8 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.  

Bilet dla pilota/ opiekuna grupy

0 zł

0 zł

Przysługuje jednemu pilotowi lub opiekunowi grupy zorganizowanej.

 

TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie w języku obcym dla grup zorganizowanych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

 

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Sezon wysoki

 

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Bilet normalny

104,4 zł

113,4 zł

Bilet ulgowy dla studentów i seniorów

95,4 zł

104,4 zł

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży

86,4 zł

95,4 zł

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.  

Bilet dla pilota/ opiekuna grupy

0 zł

0 zł

Przysługuje jednemu pilotowi lub opiekunowi grupy zorganizowanej.

 

TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie w języku polskim dla grup szkolnych

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

 

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Sezon wysoki

 

(cena za bilet dla jednej osoby wchodzącej w skład grupy)

Bilet szkolny

37 zł

39 zł

Przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych powyżej 10 r. ż. za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet szkolny dla nauczyciela/ opiekuna

82 zł

92 zł

Przysługuje nauczycielowi/ opiekunowi grupy szkolnej, któremu nie przysługuje bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/ opiekuna.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna

0 zł

0 zł

Bilet szkolny kontrolny dla nauczyciela/opiekuna przysługuje 1 nauczycielowi/ opiekunowi na każdą rozpoczętą 10-tkę płatnych biletów dla grupy szkolnej.

W okresie sezonu wysokiego zakup biletu szkolnego kontrolnego dla nauczyciela/ opiekuna daje możliwość bezpłatnego wejścia do Tężni Solankowej w godzinach otwarcia obiektu, w dniu zwiedzania Trasy Górniczej.

 

TĘŻNIA SOLANKOWA

 

Okres obowiązywania: 01.01-31.12.2023

Bilet normalny

9 zł

Bilet ulgowy

6 zł

Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 25-roku życia posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką, osobom w wieku powyżej 65-go roku życia posiadającym ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającym datę urodzenia a także osobom z niepełnosprawnościami posiadającym ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

Bilet rodzinny

25 zł

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającym datę urodzenia.

Bilet rodzinny kontrolny

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych do celów ewidencyjnych.

Bilet dla Wieliczan

2 zł

Przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Wieliczka po okazaniu dokumentu, z którego wynika zamieszkanie na terenie Miasta lub Gminy Wieliczka.

Bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny

6,3 zł

Przysługuje osobom uprawnionym do nabycia Biletu normalnego za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny

4,2 zł

Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 25-roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia a także osobom z niepełnosprawnościami po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).

Karnet 5 wejść - normalny

30 zł

Karnet obejmuje 5 wejść do Tężni Solankowej w okresie 30 dni od dnia zakupu.

Karnet 5 wejść - ulgowy

20 zł

Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 25-roku życia posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką, osobom w wieku powyżej 65-go roku życia posiadającym ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającym datę urodzenia a także osobom z niepełnosprawnościami posiadającym ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością).  Karnet obejmuje 5 wejść do Tężni Solankowej w okresie 30 dni od dnia zakupu.

Karnet 10 wejść - normalny

50 zł

Karnet obejmuje 10 wejść do Tężni Solankowej w okresie 30 dni od dnia zakupu.

Karnet 10 wejść - ulgowy

30 zł

Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do ukończenia 25-roku życia posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką, osobom w wieku powyżej 65-go roku życia posiadającym ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającym datę urodzenia a także osobom z niepełnosprawnościami posiadającym ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz ich opiekunom (jeden opiekun dla jednej osoby z niepełnosprawnością). Karnet obejmuje 10 wejść do Tężni Solankowej w okresie 30 dni od dnia zakupu.

 

 

USŁUGI DODATKOWE

 

Okres obowiązywania: 01.01-31.12.2023

Przejazd windą panoramiczną

8 zł

Cena obejmuje jednorazowy przejazd windą panoramiczną (góra-dół).

Przejazd zbiorowy windą panoramiczną (grupa maksymalnie 9-osobowa)

50 zł

Przejazd zbiorowy windą osobową w komorze „Staszic” przysługuje grupom zorganizowanym, które są podzielone na 9 osobowe grupy ze względu na przepustowość windy panoramicznej.

Cena obejmuje jednorazowy przejazd windą panoramiczną (góra-dół).

 

Przejazd szkolny zbiorowy windą panoramiczną (grupa maksymalnie 9-osobowa)

20 zł

Przejazd szkolny zbiorowy windą osobową w komorze „Staszic” przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych lub dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych zwiedzającym kopalnię z przewodnikiem w języku polskim.

Cena obejmuje jednorazowy przejazd windą panoramiczną (góra-dół).

 

Imienny wybór przewodnika na Trasę Turystyczną

300 zł

Rezerwacja usługi konkretnego przewodnika dla grupy zorganizowanej zwiedzającej Trasę Turystyczną.

Imienny wybór przewodnika na Trasę Górniczą

300 zł

Rezerwacja usługi konkretnego przewodnika dla grupy zorganizowanej zwiedzającej Trasę Górniczą.

Przejazd windą do kopalni na poziom I – do 35 osób

390 zł

Cena obejmuje zjazd lub wyjazd (przejazd windą w 1 stronę).

Przejazd windą do kopalni na poziom I – do 40 osób

460 zł

Cena obejmuje zjazd lub wyjazd (przejazd windą w 1 stronę).

Przejazd windą do kopalni na poziom II – do 35 osób

520 zł

Cena obejmuje zjazd lub wyjazd (przejazd windą w 1 stronę).

Przejazd windą do kopalni na poziom II – do 40 osób

590 zł

Cena obejmuje zjazd lub wyjazd (przejazd windą w 1 stronę).

 

PAKIET USŁUG

TRASA TURYSTYCZNA I TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie tras w języku polskim

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Pakiet normalny Trasa Turystyczna

61,5 zł

69 zł

Pakiet normalny Trasa Górnicza

61,5 zł

69 zł

Suma pakiet normalny Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

123,0 zł

138,0 zł

Pakiet stanowi bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku polskim i bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim. Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Pakiet ulgowy dla studentów i seniorów Trasa Turystyczna

54 zł

61,5 zł

Pakiet ulgowy dla studentów i seniorów Trasa Górnicza

54 zł

61,5 zł

Suma pakiet ulgowy dla studentów i seniorów Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

108,0 zł

123,0 zł

Pakiet stanowi bilet ulgowy dla studentów i seniorów na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku polskim i bilet ulgowy dla studentów i seniorów na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim. Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Pakiet ulgowy dla dzieci i młodzieży Trasa Turystyczna

46,5 zł

54 zł

Pakiet ulgowy dla dzieci i młodzieży Trasa Górnicza

46,5 zł

54 zł

Suma pakiet ulgowy dla dzieci i młodzieży Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

93,0 zł

108,0 zł

Pakiet stanowi bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku polskim i bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim. Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Pakiet rodzinny Trasa Turystyczna

178,5 zł

202,5 zł

Pakiet rodzinny Trasa Górnicza

178,5 zł

202,5 zł

Suma pakiet rodzinny Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

357,0 zł

405,0 zł

Pakiet stanowi bilet rodzinny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku polski i bilet rodzinny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim. Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Pakiet rodzinny kontrolny Trasa Turystyczna

0 zł

0 zł

Pakiet rodzinny kontrolny Trasa Górnicza

0 zł

0 zł

Suma pakiet rodzinny kontrolny Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych (dla każdej trasy) do celów ewidencyjnych.

  

TRASA TURYSTYCZNA I TRASA GÓRNICZA – zwiedzanie tras w języku angielskim

 

Okres obowiązywania:

Sezon niski

Sezon wysoki

Pakiet normalny Trasa Turystyczna

87 zł

94,5 zł

Pakiet normalny Trasa Górnicza

87 zł

94,5 zł

Suma pakiet normalny Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

174,0 zł

189,0 zł

Pakiet stanowi bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku angielskim i bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku angielskim.   Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Pakiet ulgowy dla studentów i seniorów Trasa Turystyczna

79,5 zł

87 zł

Pakiet ulgowy dla studentów i seniorów Trasa Górnicza

79,5 zł

87 zł

Suma pakiet ulgowy dla studentów i seniorów Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

159,0 zł

174,0 zł

Pakiet stanowi bilet ulgowy dla studentów i seniorów na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku angielskim i bilet ulgowy dla studentów i seniorów na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku angielskim. Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Przysługuje studentom do 25-go roku życia po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej oraz osobom w wieku powyżej 65-go roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

 

Pakiet ulgowy dla dzieci i młodzieży Trasa Turystyczna

72 zł

79,5 zł

Pakiet ulgowy dla dzieci i młodzieży Trasa Górnicza

72 zł

79,5 zł

Suma pakiet ulgowy dla dzieci i młodzieży Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

144,0 zł

159,0 zł

Pakiet stanowi bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku angielskim i bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku angielskim.  Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Przysługuje dzieciom powyżej 10-go roku życia oraz młodzieży do ukończenia 19 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Pakiet rodzinny Trasa Turystyczna

260 zł

284 zł

Pakiet rodzinny Trasa Górnicza

260 zł

284 zł

Suma pakiet rodzinny Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

520,0 zł

568,0 zł

Pakiet stanowi bilet rodzinny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku angielskim i bilet rodzinny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku angielskim. Cena obowiązuje pod warunkiem zakupu pakietu tj. biletów na zwiedzanie obu tras.

Przysługuje rodzinie złożonej z 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku powyżej 10 roku życia do ukończenia 16 roku życia po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, potwierdzającego datę urodzenia.

Pakiet rodzinny kontrolny Trasa Turystyczna

0 zł

0 zł

Pakiet rodzinny kontrolny Trasa Górnicza

0 zł

0 zł

Suma pakiet rodzinny kontrolny Trasa Turystyczna i Trasa Górnicza

0 zł

0 zł

W przypadku zakupu Biletu rodzinnego, Kupujący jest zobowiązany do pobrania 3 biletów kontrolnych (dla każdej z tras) do celów ewidencyjnych.

 

VOUCHERY

VOUCHERY NA SEZON NISKI

 

Okres obowiązywania

Sezon niski

Voucher normalny Trasa Turystyczna sezon niski 2023 język polski

82 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku polskim do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

Voucher normalny Trasa Turystyczna sezon niski 2023 język obcy

116 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku obcym do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

Voucher normalny Trasa Górnicza sezon niski 2023 język polski

82 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

Voucher normalny Trasa Górnicza sezon niski 2023 język obcy

116 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku obcym do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

 

VOUCHERY NA SEZON WYSOKI

 

Okres obowiązywania

Sezon wysoki

Voucher normalny Trasa Turystyczna sezon wysoki 2023 język polski

92 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku polskim do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

Voucher normalny Trasa Turystyczna sezon wysoki 2023 język obcy

126 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Turystycznej oraz podziemnej ekspozycji „Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka” w języku obcym do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

Voucher normalny Trasa Górnicza sezon wysoki 2023 język polski

92 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku polskim do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

Voucher normalny Trasa Górnicza sezon wysoki 2023 język obcy

126 zł

Voucher polega wymianie na bilet normalny na zwiedzanie Trasy Górniczej w języku obcym do końca sezonu cennikowego, na który zakupiono Voucher.

 

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. zastrzega sobie prawo przeprowadzania promocji oraz udzielania ulg lub rabatów w oparciu o odrębne regulaminy lub na podstawie zawieranych przez siebie umów. 

Załącznik nr 2
Pouczenie o prawie Konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży on-line w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży on-line, nie później jednak niż do chwili przystąpienia przez Operatora do realizacji usługi zwiedzania, tj.: 

 1. do momentu rezerwacji przewodnika dla wybranej tury, co następuje na 24 godziny przed terminem zwiedzania określonym na Bilecie na zwiedzanie on-line (dotyczy zwiedzania Trasy Turystycznej lub Trasy Górniczej), 
 2. do godziny ostatniego wejścia na teren Tężni Solankowej w dniu wybranym przez Konsumenta, jednakże nie później niż do momentu rozpoczęcia zwiedzania Tężni Solankowej (w przypadku zakupu karnetów – do momentu rozpoczęcia zwiedzania w ramach pierwszego wejścia; dotyczy zwiedzania Tężni Solankowej). 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 1, 32 – 020 Wieliczka (adres do korespondencji: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, e-mail: online@kopalnia.pl, tel. 12 278 74 08, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka, lub pocztą elektroniczną na adres online@kopalnia.pl). 

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.,

Park Kingi 1, 32 – 020

adres do korespondencji: Kopalnia Soli „Wieliczka” Wsparcie Sp. z o.o., Park Kingi 10, 

32-020 Wieliczka, e-mail: online@kopalnia.pl  

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, zawartej  w dniu ……………….., Numer zamówienia: …………………. 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

– Adres konsumenta(-ów) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.